Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Aandacht, praktijk voor levenskunst

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten of met alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Definities
Opdrachtnemer. De opdrachtnemer is Aandacht, praktijk voor levenskunst
Opdrachtgever. De opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Aandacht, praktijk voor levenskunst.
Overeenkomst. Een overeenkomst is in principe elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever. Opdrachtgever gaat akkoord met de algemene voorwaarden.
De overeenkomst, offertes en activiteiten zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding.
De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar waarheid en beste weten alle essentiële informatie voor het tot stand komen van de overeenkomst en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
Opdrachtnemer verplicht zich de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de wettelijke eisen en beroepsregels te zullen uitvoeren.
Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, tenzij anders is overeengekomen.

Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
2. Door bevestiging van de overeenkomst geeft opdrachtgever toestemming aan opdrachtnemer om zijn/haar persoonsgegevens te mogen vastleggen en bewerken volgens het privacyreglement.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie die noodzakelijk is of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Prijzen en offertes
1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan (zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd) vervallen na 14 dagen.
2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte en verklaring door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd.
4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.
5. Het honorarium van opdrachtnemer bestaat uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van een tarief per gewerkte tijdseenheid.
6. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege, maar ook reiskosten en andere kosten die ten behoeve van opdrachtgever worden gemaakt.
7. Opdrachtnemer kan opdrachtgever verzoeken een redelijk voorschot aan opdrachtnemer te betalen.
7. Opdrachtnemer heeft het recht jaarlijks en tussentijds het honorarium aan te passen wegens wijzigingen van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Betalingsvoorwaarden
1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden door overmaking van het afgesproken honorarium op rekening  IBAN NL46 KNAB 0257107568 t.n.v. GB-werkt.
De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 10 dagen na factuurdatum.
2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens de kosten verschuldigd die met deze incasso gemoeid zijn.
3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen 1 week na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.

Duur en beëindiging
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Annulering of verzetten van afspraken door opdrachtgever
Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging zo spoedig mogelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van gemaakte afspraken gelden annuleringsvoorwaarden.
Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:
1. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak worden de volledige kosten van de geannuleerde uren c.q. van het overeengekomen honorarium in rekening gebracht.
2. Bij annulering binnen 48-24 uur voor aanvang van de afspraak wordt er 25 euro in rekening gebracht.

Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een geplande afspraak worden de volledige kosten van deze afspraak in rekening gebracht. Opdrachtgever is verplicht deze kosten binnen 10 dagen te betalen.

Annulering of verzetten van afspraken door opdrachtnemer
1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor gemaakte afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.
2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om de gemaakte afspraak, zonder opgaaf van reden, te annuleren dan wel een cliënt te weigeren.
Opdrachtnemer verplicht zich deze annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen.
Opdrachtnemer betaalt , indien van toepassing, het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug.

Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden verhinderen de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer na te komen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

In geval van onverwachts langdurige ziekte of onverhoopt overlijden van Opdrachtnemer, wordt er contact opgenomen met Opdrachtgever door één van de praktijkwaarnemers t.w. Solange Boasman of Irma Noteboom.

Geheimhouding en privacy
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching, behandeling, trainingen of workshop.
2. In het geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever en/of de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
4. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De wijze waarop dit is geregeld staat beschreven in het privacyreglement. Opdrachtgever is op de hoogte en akkoord met het privacyreglement van opdrachtnemer.
5. In geval van beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingplichten in stand.

Intellectueel eigendom
Modellen, opdrachten, technieken, instrumenten, syllabi en trainingsmateriaal waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven te allen tijde eigendom van opdrachtnemer. Openbaarmaking door opdrachtgever kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of het niet in acht nemen van zorgvuldigheid en deskundigheid waarop in het kader van de overeenkomst mag worden vertrouwd.
3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Klachtenprocedure
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
1.Indien opdrachtgever een klacht heeft over de dienst of verrichtte werkzaamheden door opdrachtnemer dient opdrachtgever dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. De klacht heeft betrekking op een dienst of activiteit die niet langer dan 1 jaar geleden heeft plaatsgevonden.
Voor onafhankelijke hulp bij het indienen van een klacht: www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/klachten
2. Opdrachtgever en opdrachtnemer bespreken samen de klacht en leggen de oplossingsrichting vast.
3. Indien opdrachtgever en opdrachtnemer het geschil niet in goed onderling overleg kunnen oplossen en er geen overeenstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan worden bereikt over de oplossingsrichting, dan kan de klacht worden overgedragen aan de klachtenfunctionaris.
4. Wanneer het gesprek met de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing van het geschil leidt kan de opdrachtgever zijn klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.

Voor meer informatie over de rechten en plichten met betrekking tot de wettelijk geregelde klachtenprocedure: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschi